Do không đủ 2 Liên Minh đăng ký CTC nên CTC tối ngày 20/8 huỷ bỏ chuyển sang 20h tối ngày 21/8. Các chủ LM chú ý đăng ký tham gia .

BQT MU Bảo Châu.